top of page

เจาะลึกการศึกษาเข้มข้น คุณภาพแน่น กับระบบ A-Level Cambridge ของอังกฤษ

Updated: Jan 30


เจาะลึกการศึกษาเข้มข้น คุณภาพแน่น กับระบบ A-Level ของอังกฤษ
เจาะลึกการศึกษาเข้มข้น คุณภาพแน่น กับระบบ A-Level ของอังกฤษ

A-Level (Advanced Level Qualifications)

ระบบการศึกษาของอังกฤษในระดับมัธยมปลายหรือเรียกอีกอย่างว่าระดับ " Sixth Form " เพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่ระดับมหาวิทยาลัย การเรียน A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ AS Level / A2 Level

AS Level ต้องสอบ AS ก่อนแล้วจึงไปสอบระดับ A2 ได้ แต่การสอบผ่านเพียงระดับ AS Level จะถือว่าจบแค่เพียงครึ่งเดียว หรือครึ่งเครดิตของหลักสูตร A - Level เท่านั้น
A2 Level หลังสอบผ่านในระดับ A2 แล้วจะถือว่าได้สอบผ่านในวิชานั้นๆในระดับ A-level โดยสมบูรณ์ คะแนนที่ได้ออกมาตอน AS นำมาเฉลี่ยกับ A2 แล้วคิดออกมาเป็นเกรด (A* – E = ผ่าน)

A-Level จะสอบปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน May -Jun และช่วงเดือน Oct-Nov หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบในประเทศไทยคือ British Council และโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาของอังกฤษ

รายวิชาในหลักสูตร A-Level Cambridge

A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาโดยผู้สอบมักจะเลือกเพียง 3 - 4 วิชา และสามารถเลือกวิชาที่สอบได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อบังคับว่าต้องเลือกรายวิชามาจากแต่ละกลุ่มให้ครบเหมือนกับ IB Diploma

กลุ่มรายวิชาของ A-Level มีดังนี้
1. Mathematics
2. Sciences
3. Language and Literature
4. Humanities and Social Science
5. Creative and Professional

โดยน้องๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดวิชาทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรที่เรียนอยู่ได้เลยค่ะ


list of subjects
A-level, AS-level subjects
A-Level subjects
Oxford Sixth form College
A level subject from Pearson
Pearson website Edexcel

เกณฑ์การให้เกรดของ A-Level

ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A – E

เกรด A* ต้องมีคะแนน 90% +

เกรด A ต้องมีคะแนน 80-89%

เกรด B ต้องมีคะแนน 70-70%

เกรด C ต้องมีคะแนน 60-69%

เกรด D ต้องมีคะแนน 50-59%

เกรด E ต้องมีคะแนน 40-49%


การนำคะแนน A-Level ไปใช้

1. ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในไทยจะใช้คะแนน A-Level คู่กับคะแนน "Admission Test " (SAT/ BMAT / CU-AAT / TU-GET / MUIC)

2. ผลการสอบ A-Level มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพิจารณารับนักเรียนที่มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป *หรือเป็นไปตามเขื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย

3. A-Level " ขั้นต่ำ 3 Credit " สามารถพิจารณาเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษได้เลย ไม่ต้องสอบวัดความรู้เพิ่ม *หรือสามารถใช้คู่กับคะแนน IELTS ได้ตามเงื่อนไข


เกณฑ์การนำคะแนนไปใช้ในแต่ละหลักสูตรมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business Management)

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA/AAB อย่างน้อยหนึ่งวิชาในหมวดมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

คุณสมบัติในการสมัครเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB ในวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

คุณสมบัติในการสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB และมีผลการเรียนที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

4. หลักสูตรแพทยศาสตร์ (Medicine)

คุณสมบัติในการสมัครเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA ในวิชาเคมี และวิชาชีววิทยา

 • สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการศึกษาทางแพทยศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลสอบ IELTS 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในทุกทักษะ ซึ่งได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง

5. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA ในวิชาเคมี และชีววิทยา

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

6. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (Economics)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA ในวิชาคณิตศาสตร์

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

7. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB และมีระดับคะแนนเท่ากันทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความสามารถในทักษะการเขียน

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

8. หลักสูตรวิศวกรรมการบิน (Aerospace Engineering)

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมการบิน

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ

9. หลักสูตรวรรณคดีอังกฤษ (English Literature)

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวรรณคดีอังกฤษ

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ

10. หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร (Media and Communications)

คุณสมบัติในการศึกษาต่อทางด้านสื่อและการสื่อสาร

 • A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB

 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ

*เงื่อนไขการรับสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ


ค่าสมัครสอบ A - level Cambridge

ค่าสมัครสอบที่ British Council Thailand ราคาขึ้นอยู่กับวิชาที่สมัคร ข้อมูลล่าสุด (ปี 2021) ราคาจะอยู่ที่ประมาณ

7,250 - 10,850 บาท / ต่อวิชา *ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าตามราคาที่ศูนย์สอบกำหนด *

 
หากน้อง ๆ คนไหนกำลังกังวลกับการเตรียมสอบ A-Level อยู่ หมดกังวลได้เลยค่ะ The Class Tutor ของเรามีคอร์สเรียนสุดพิเศษ ตัว-ต่อ-ตัว ที่จะแชร์เทคนิค ตะลุยโจทย์ และเจาะลึกเนื้อหา เพื่อช่วยน้องๆเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเอง เพื่อที่ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ ปรึกษาและวางแผนการเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทดลองเรียน ได้แล้ววันนี้ โทร. 094-952-5241
Location: Open Every day, Soi Vibhavadi 44, Bangkok
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ FB: The Class Tutor / IG: theclasstutor

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page