top of page

Digital SAT 2023 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

Updated: Jan 13

ข้อสอบ SAT รูปแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในไทยปี 2023


1. รูปแบบในการสอบ

Digital SAT จะสอบผ่าน Laptop or Tablet ในกรณีที่ผู้สอบไม่มีอุปกรณ์ทางสนามสอบจะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้

2. เวลาสอบ

Digital SAT จะปรับเวลาสอบลดลง ใช้เวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 14 นาที

3. สถานที่สอบ

Digital SAT จะจัดสอบที่ศูนย์สอบหรือโรงเรียน ถึงจะเปลี่ยนรูปแบบการสอบ แต่ผู้สอบยังต้องไปสอบที่สนามตามเดิม

4. ข้อสอบ

Digital SAT จะสอบ MATH และ R&W เหมือนเดิม

  • SAT Math มีทั้งหมด 44 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที ผู้สอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกพาร์ท

  • SAT R&W มีทั้งหมด 54 ข้อ ใช้เวลา 64 นาที โดยที่ "Part Reading" Passage สั้นลง ใช้สำหรับตอบคำถามเพียงข้อเดียว

5. คะแนนสอบ

Digital SAT จะประกาสผลสอบเร็วขึ้น โดยคะแนนสอบ จะมีคะแนนเต็มที่ 1,600 คะแนน

แบ่งเป็น Mathematics 800 คะแนน และ Evidence-Based Reading and Writing 800 คะแนน